CAV EMPT - C/A/V/E/M/P/T SOCKS GREEN

- 100% Cotton
- Made in Japan